Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Wii Care Beauty gesloten Overeenkomsten waarbij Wii Care Beauty Diensten aanbiedt of producten levert.
Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Wii Care Beauty overeengekomen.
Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

De Overeenkomst
Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
De Klant kan contact opnemen met Wii Care Beauty via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Wii Care Beauty zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen. De Overeenkomst komt pas tot stand door een mondelinge of schriftelijke (afspraak)bevestiging.
Als Wii Care Beauty een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Wii Care Beauty kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Uitvoering van de Overeenkomst
Wii Care Beauty zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
Wii Care Beauty heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wii Care Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wii Care Beauty worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wii Care Beauty zijn verstrekt, heeft Wii Care Beauty het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
De Klant draagt er zorg voor dat Wii Care Beauty zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Wii Care Beauty en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Wii Care Beauty op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Wii Care Beauty en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
Wii Care Beauty is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Wii Care Beauty goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
Voorts is Wii Care Beauty bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wii Care Beauty gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Annulering
Annulering van de Overeenkomst na ondertekening of bevestiging van de Dienst is niet mogelijk.

Honorering en betaling
Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Wii Care Beauty heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
De betaling direct via bankoverschrijving, tenzij anders wordt overeengekomen.
Voor bestellingen binnen Nederland en België rekent Wii Care Beauty verzendkosten voor de Klant. Deze bedragen 7,95 euro voor bestellingen onder de 99 euro.
Voor bestellingen boven 99 euro rekent Wii Care Beauty geen verzendkosten.
De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Wii Care Beauty mede te delen.
Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Wii Care Beauty besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Verzending en bezorging
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit de vestigingsplaats van Wii Care Beauty.
Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
Wii Care Beauty bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Wii Care Beauty kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via DPD of een andere postbezorger.
De levertermijn van Wii Care Beauty is afhankelijk van de bestelling.

Retournering
Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren is het van belang dat de eventuele sealing volledig in tact is en de Producten ongebruikt zijn.
Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

Aansprakelijkheid
De levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Wii Care Beauty nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Wii Care Beauty enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
Wii Care Beauty is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
Wii Care Beauty is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschades.
Wii Care Beauty is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
Wii Care Beauty is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
De Klant vrijwaart Wii Care Beauty voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
Indien Wii Care Beauty aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Wii Care Beauty met betrekking tot haar Diensten.
De aansprakelijkheid van Wii Care Beauty is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Wii Care Beauty niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wii Care Beauty.
Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wii Care Beauty, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Wii Care Beauty zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Wii Care Beauty, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Wii Care Beauty overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Wii Care Beauty heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Reclame
Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Wii Care Beauty te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Wii Care Beauty overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Wii Care Beauty kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Identiteit van Wii Care Beauty
Wii Care Beauty is bij de KvK geregistreerd onder nummer 57073945 en draagt btw-identificatienummer NL23577249B01. Wii Care Beauty is gevestigd aan de Vrijheidslaan 10A (2625 RD) te Delft.
Wii Care Beauty is per e-mail te bereiken via info@wii-care.nl of middels de Website www.wii-care.nl en telefonisch op 06-87013693.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Wii Care Beauty en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

Slotbepalingen
Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de Website www.wii-care.nl

Lady's only